flcz flsk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné a účinné od 1.1.2014

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení vydáva spoločnosť Spoločnosť Melfin Trade sro tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi:

Spoločnosť Melfin Trade s.r.o. so sídlom Primátorská 296/38, 18000 Praha 8, IČO: 24804312, melfin@emai.cz, tel. 773279603, Spoločnosť je zapísaná dňa 2.2.2011 v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 175787 (ďalej len predávajúci) na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.do-domu.cz (ďalej len eshop).

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 419 zák. 89/2012 Zb. riadia sa vzťahy neupravené týmito zmluvnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Jedná Ak kupujúci pri objednávaní / nákupe tovaru v rámci svojej

podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené zákonom č. 89/2012 Zb. pričom sa nepoužijú ustanovenia § 2158 - § 2174.

1.4 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci vybraním tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára) podáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená okamihom akceptácie tohto návrhu, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na emailovú adresu kupujúceho. V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor pre vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia či IČ, ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

2.4 Cena všetkého tovar ponúkaný na eshope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v eshope predávajúceho.

2.5 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v eshope predávajúceho, tj. Že vystavenie tovaru v eshope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 obč. zák.

2.7 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako tak v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrený v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenie sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa pred potvrdením objednávky a teda uzatvorením kúpnej zmluvy požiadať kupujúceho o telefonickej či písomné potvrdenie jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

3.3 V prípade, že je potrebné z dôvodov na strane kupujúceho, dodávať tovar inak, ako bolo v zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupujúci právo v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2 Formulár vhodný pre odstúpenie od zmluvy je umiestnený na internetových stránkach predávajúceho. Kupujúci môže k odstúpeniu od zmluvy užiť aj iný spôsob, použitie uvedeného formulára je však dôrazne odporúčaná.

4.3 odstúpi kupujúci od zmluvy, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

4.4 odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný).

4.5 odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.6 Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

4.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Zb.

4.9 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodanie objednaného tovaru kupujúcemu.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

5.1 Kupujúci nie je povinný hradiť predávajúcemu zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov výslovne v objednávke dohodnutých.

5.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní po uzavretí zmluvy.

5.3 K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

5.4 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

6. Práva z vadného plnenia a záruka za akosť

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Konkrétne v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.

6.3 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovných systémov predávajúceho a pre využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

7.2 Ide najmä o meno a priezvisko kupujúceho / názov obchodnej firmy, adresu jeho bydliska / sídla, doručovaciu adresu, dátum narodenia, RČ / IČO, emailovú adresu a telefónne číslo.

7.3 Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. V znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty.

7.4 Kupujúci dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na dobu neurčitú počnúc dňom odoslania objednávky.

8. Záverečné dojednania

8.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

8.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

8.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore

8.4 Pri spätnom odbere zásielky napríklad pri reklamácii je odosielateľ povinný zásielku zabaliť do pôvodného alebo podobného obalu!

V prípade nedodržania pôvodného balenia alebo počtu zásielok
hradí odosielateľ rozdiel v cene takýchto zásielok.
Pri preradení zo štandardní do nestandartní dopravy účtuje dopravca až desaťnásobok pôvodnej ceny dopravy!